Škola by měla více vychovávat

(Moderní vyučování 2001)

V březnovém Moderním vyučování jsme uveřejnili rozhovor s docentem Kozlíkem, ve kterém vyjadřoval obavu, že současná společnost má negativní vliv na výchovu dětí. Dnes se k této  problematice vyjadřuje Marie Nováková z Etického fóra ČR, která již několik let usiluje o to, aby do českých škol byla zavedena etická výchova.

Proč usilujete o zavedení etické výchovy do škol?

Současná škola zdůrazňuje zejména předávání vědomostí, často zanedbává působení na děti a mladé lidi v oblasti výchovné a osobnostní. Slýcháme stesky na to, že dnešní mladí lidé jsou vulgární, agresivní, hrubí. Já vnímám dnešní mladou generaci jako velmi nejistou, hledající sebe sama. Potřebuje naši podporu, pozitivní příklad, náš zájem i naši pomoc při hledání identity, budování hodnotového systému, vytváření své osobnosti. Toto jí česká škola málo poskytuje a často to z různých důvodů nedělá ani rodina. Snažím se tuto situaci změnit. Chci, aby z našich mladých a dětí vyrůstali lidé pevní, charakterní, šťastní, zkrátka skutečné osobnosti. Pomoci jim k tomu, je úkol naší generace.

Sepsala jste petici, s kterou jste oslovila MŠMT, média, politiky.  Jaký jste sledovala cíl?

 Předně se snažím v systému našeho vzdělávání něco změnit a to nikdo nedokáže sám. Mám štěstí, že v EF máme podobný pohled na věci, podobného „ducha“.  A nejen my, petici podepsalo zatím skoro 16 000 lidí.

Přála jsem si také, aby lidé, kterým není mravní úroveň společnosti lhostejná, viděli, že nejsou sami. Mám zkušenost, že lidí, kteří mají pevný hodnotový systém, je hodně. Většinou ale o sobě neví a cítí se se svými obavami osamělí, rezignují, mají pocit, že nemá smysl o nic usilovat. Chtěla jsem přispět k překonání této rezignace a lhostejnosti a ty, kterým jde o dobrou věc spojit. Snad se to mně i EF podařilo. Já i EF jsme dostali mnoho dopisů, mailů. Petice běží dál…

Jaký dopad by měl mít váš apel pro školy?

Přála bych si, aby ministerstvo školství i rodiče podporovali pedagogy v přesvědčení, že výchovná práce školy je důležitá a neměla by být zanedbávána.

Netrvám na tom, aby byl zaveden povinný předmět etická výchova. Takový předmět by mohl být velmi formální a  nemusel by splnit účel. Zejména, pokud by byl založen na pasivním předávání a přijímání informací. Důležité je, aby školy začaly považovat formování hodnotového systému dětí za svůj prvořadý úkol, aby děti vedly k jasným postojům, učily je rozlišit dobro a zlo a to dobré realizovat i v případě, že jim to nepřinese nárok na odměnu, pouze vnitřní uspokojení. Je třeba, aby školy měly prostředky pro plnění tohoto úkolu. Ty školy, které budou mít zájem, by měly mít k dispozici nabídku pomoci při realizaci účinného programu pro svou školu. Některé  školy mohou volit například kurzy vzdělávání etické výchovy a zavést předmět etická výchova, mohou realizovat průřezové téma osobnostní a sociální výchova pomocí projektu Dokážu to, využít nabídky o.s. Odyssea. Jistě se objeví i řada jiných nabídek. Petice Etického fóra ČR na podporu etické výchovy, kterou jsem sepsala, samozřejmě nevznikla proto, aby např. diktovala školám jak mají postupovat a snad ji ani nikdo takto nechápe. Cítíme potřebu upozornit na to, co považujeme za nezbytné ve školním vzdělávání a co by podle našeho názoru, i mých zkušeností, mohlo být účinnou pomocí pro problémy, se kterými se setkávají naši mladí (ať už to jsou problémy agresivního chování, mezilidských vztahů, zneužívaní návykových látek atd.) Školy pro tuto náročnou práci potřebují podporu nejen rodičů, ale i veřejnosti. Potřebují vědět, že tento způsob práce se od nich očekává.

Zmínila jste program etické výchovy, které nabízí pedagogům Etické fórum. Na čem je tento program založen?

   Vycházíme z projektu etické výchovy (EtV)  R. Roche Olivara z Barcelony upraveného L. Lenczem. Projekt má určitý cíl. Je jím  výchova mladé generace v prosociální osobnosti, to jsou lidé schopní vyvářet kvalitní a pozitivní vztahy s druhými, lidé schopni rozlišit dobro a zlo a konat to, co považují za dobré i bez nároku na odměnu, pouze pro vlastní uspokojení (tedy lidé s vnitřním vztažným systémem). K tomuto cíli směřuje pedagog formou realizace základních kroků osvojení jednotlivých sociálních dovedností v programu EtV - komunikace, sebepoznání, sebepřijetí, důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení druhých, tvořivost a iniciativa, vyjadřování citů, empatie, asertivita, reálné a zobrazené vzory, pomoc, přátelství, spolupráci a komplexní prosociálnost. Tyto dovednosti následně aplikuje do témat, která otevírají problémy běžného života: rodina, etika a hodnotový systém, lidské hodnoty, ochrana přírody a životního prostředí, ekonomické hodnoty a výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu. Důležité je zdůraznit, že se nejedná o vzdělání teoretické. EtV používá prožitkové metody a klade důraz na aplikaci nabytých dovedností v reálných situacích. Nedílnou součástí programu EtV je výchovný styl pedagoga, bez kterého je program neúčinný. Je potřeba vytvořit spolupracující výchovné společenství, jasná pravidla, bezpodmínečně přijímat žáka, dokázat oddělit provinění od provinilce, dokázat využít systému odměn a trestů, využívat induktivní disciplinu tj. vychovávat metodou důsledků, připisovat žákovy pozitivní aspekty osobnosti a jednání, spolupracovat s rodiči a v neposlední řadě pracovat v radostné atmosféře. Etická výchova v tomto podání ovšem klade velké nároky na pedagoga, který musí být vybaven pro to, aby mohl s dětmi pracovat netradičními formami. Z tohoto důvodu nabízíme kurzy EtV  pro pedagogy.

Kurzy jsou postaveny na prožitkové pedagogice, pracuje se zde ve skupinách, jsou vedeny obdobným způsobem, jakým pracuje pedagog v třídním společenství. Jednotlivé konzultace, obdobně jako práce v hodinách, končí transferem do života, to je aplikace získaného do skutečného prostředí a reality, ve které žijeme. Proto pedagogové aplikují nově nabyté dovednosti ihned, již v průběhu kurzu a mohou zkušeností ověřit působnost metodiky.

      Na závěr jeden z ohlasů žáka 8. tř. na výuku EtV.

„Etickou výchovu potřebujeme, abychom se míň hádali. Když se budeme míň hádat, bude na světě míň válek. Když bude míň válek, budeme šťastnější…“

Co dodat? Štěstí není nikdy dost. Kdyby EtV udělala několik lidí šťastnějšími, splní svůj účel, protože šťastní lidé šíří kolem sebe radost, pohodu, dobro. Moji žáci tvrdí, že toho na světě není nikdy dost.

   Text ke stažení