Semináře pro ZŠ, SŠ

Interaktivní semináře využívají technik prožitkového vyučování, dramatizací, práce ve skupinách, komunitním, komunikačním kruhu.

Příklady témat: Jak se učit, jak si pamatovat, jak organizovat čas, intelekt a jeho rozvoj,percepční styly a jejich využití při učení, prevence kriminality a rizikového chování (nikotinismus, šikana), nácvik dovedností  – komunikace, řešení konfliktu (Etika, Sympaťák) a semináře a doladění a vylepšení klimatu třídy na zakázku

  text ke stažení

Jak se učit,  jak si pamatovat, jak organizovat čas.

Intelekt  a jeho rozvoj. Co je vrozené, co mohu získat. Percepční styly a jejich využití při učení. Teorie vícečetné inteligence. Organizace času, rozvoj tvořivosti. Typologie a jejich silné a slabé stránky. 3hod

Etika I

Sebepoznání, sebepřijetí,přátelství, kamarádství, posílení vztahů v kolektivu, nácvik komunikace, prevence ostrakismu, šikany 3 hod.

Etika II

Usměrnění emocí, práce s afekty, prevence agrese, SRCHD, vina, odpuštění, nový začátek 3 hod.

Etika III

Morální dilemata a etická odpověď na otázky, které před nás staví život,, mravnost, morálka , etika, hodnoty, zvnitřnění hodnot a postojů (SŠ, VŠ). 3 hod.

Sympaťák

být sympatický je víc, než být krásný – program je zaměřen na adaptaci v novém kolektivu, kamarádství, přátelství, vztahy,zamilovanost, lásku, jak se zbavit strachu a trémy ( 5, 6, 9 tř. ZŠ, 1 r. SŠ). 3hod.

 

 Hodnoty života I. II.

Aplikace etické výchovy do posílení kolektivu a osobnostního rozvoje žáků (1. St. ZŠ, SŠ). Formou příběhů a interaktivních her jsou žáci motivování k vytváření spolupracujícího prostředí a upevnění kolektivu.

Komunikační fauly

Omyl, lež, pomluva, nactiutrhání, formy percepčních chyb a jejich řešení 2-3 hod.

 

Nikotinismus, návykové látky dětí a mládeže I, II

Doporučeno: 5., 6., 7.tř. (modifikace 8., 9.tř.), realizováno 5.-9.tř, SOŠ, gymnázia, Speciální školy

Délka semináře: 2 – 3 hodiny, dva návazné semináře
Průběh semináře:
Kouření – startovací droga
Obsah semináře: uvolňovací aktivity, strukturované drama – planeta Fenix, kouření – vstupní droga a postoj k ní
Pro 7.tř. vloženo téma: Zneužívání návykových látek: marihuana – lék, nebo ohrožení zdraví?
Pro 8., 9.tř vloženo téma: Návykové látky – zrádný přítel, nemilosrdný pán!
Psychologické dispozice vedoucí k zneužívání návykových látek
Psychohra: Jak zvládám problémy, sebepoznání – sebepřijetí. „Kdo je kdo“ – obhajoba – obžaloba kuřáka, asertivní techniky obhajoby a odmítání
Prožitkové semináře. Před a po semináři doporučen rozhovor s pedagogem, vedením školy.

 

Agrese (šikana) mezi vrstevníky- jak ji poznat a jak se bránit

interaktivní program vedoucí k práci s kolektivem vyspecifikování agresivních a slabých jedinců, hledání řešení v rámci kolektivu.

Konflikt (ZŠ, SŠ)

 techniky prevence, řešení konfliktu, práce ve skupinách, nácvik řešení konfliktů, empatické naslouchání, já forma sdělení.

Etika a multikulturní tolerance (ZŠ)

Vztahy v rodině a ve skupině, kamarádství, přátelství, úcta k sobě i druhému, různost jako obohacení, tolerance, prevence xenofobie, rozdílnost, národnostní, náboženská, etnická. Seminář probíhá interaktivní formou, využívá příběhy z reálného života, zahrnuje transfer do praxe. Možno zaměřit na konkrétní problém.

 Media a naše zodpovědnost

(televize počítač, mobil, sociální sítě na internetu – přínos, rizika). Reklama jako manipulátor. Úhel pohledu a realita.  Polovina pravdy a velká lež. Prevence závislostního životního stylu. (II.st. ZŠ, SŠ),

Etika a zodpovědnost

zodpovědný postoj k životu, trvale udržitelnému rozvoji, etická dilemata, omezená zodpovědnost (SŠ, VŠ).

Profesní etika (SOŠ)

 • komunikace – nástroj spolupráce
 • agrese, usměrnění emocí
 • manipulace, jak se bránit a předcházet jí
 • konflikt – předcházení a řešení
 • etické kodexy
 • pomáhající profese a syndrom vyhoření
 • morální dilemata – řešení

 

Chci úspěch – kudy kráčím? (VŠ, SŠ

Kráčíme k trvalému úspěchu (ZŠ)

Faktory podmiňující trvalý úspěch a jejich rozvoj. Teorie vícečetné inteligence- rozvoj harmonické osobnosti. Posilování vůle, zvyšování prahu frustrační tolerance. Práce s reálnými příběhy, transfer do života. Forma práce i volba motivačních příběhů se liší podle věku žáků, studentů.

 

Jak nebýt mimoň (SŠ)

osobnostní rozvoj, postoje, modernost, osobitost, osobnost a schopnost být jiný, umění jít proti proudu.

Co dělat, když mi druzí lezou na nervy

prevence a řešení vrstevnických a rodinných konfliktů (od II. st. ZŠ).

Jak zvládnout cestu životem bez průšvihů a proher (ZŠ, SŠ)

Seminář je zaměřen na seznámení žáků (studentů) se základními pravidly života. Využívá obrazu řidiče zvládajícího nebezpečí každodenního provozu – zatáčky –rizika závislostí a drog, semafor- usměrnění emocí, značky- zákony, pravidla, tankování – co mě dobíjí, bouračka – sociální záchytná síť- jak získat a udržet přátele, práci, rodinu…

Pozitivní klima třídy

Seminář je zaměřen na posílení kolektivu třídy, naslouchání, toleranci, prosociální chování, spolupráci. Reaguje na zadání učitele, jeho potřeby a specifika třídy. Zahrnuje aspekty vztahu k sobě, rodině, druhým i k životu, prevenci konfliktů, agrese obrácené vůči druhým či sobě.

Může být doplněn jednoduchou diagnostikou třídy, zaměřenou na spolupráci, stmelení kolektivu. Společně s pedagogem hledá motivační faktory pro lepší spolupráci žáků a harmonizaci kolektivu.

 

Výchova k trvalé lásce, rodičovství a zdravé sexualitě, prevence zneužívání:

 • Stávám se ženou I. (6.tř. dívky)  Dospívání a tělesné a duševní změny, příprava na roli ženy a matky, manželky
 • Stávám se ženou II. (7 tř. dívky) Návaznost na základní poučení – vedení menstruačního kalendáře, nepravidelnosti  cyklu, změny nálad v závislosti na dospívání a na cyklu ženy,  vztah chlapec, dívka, druhy lásky,  předčasný sex
 • Být mužem (7tř. chlapci)  Oblast dospívání a jeho projevy v rovině psychické i fyzické, pohled na tělesné dospívání chlapců a dívek,vztah chlapec – dívka, role muže a otce, předčasný sex a jeho rizika
 •  Změny tělesných a duševních funkcí muže a ženy v době dospívání (8 tř. chlapci, dívky odděleně)
 • Mýty o partnerství, hledání pravé lásky (9. Tř. společně dívky i chlapci)
 • Plánování rodičovství ( 9tř. pouze dívky) vedení kalendáře, plodnost, neplodnost, dítě a jeho vývoj.  

Programy trvají 3 hod, zabývají se i tématy rozdílností muže a ženy v oblasti psychické a fyzické, aspekty lásky,  zamilovanosti, trvalých vztahů,  antikoncepcí, pohlavními nemocemi, HIV, AIDS. Jsou  interaktivní, využívají obrazy, techniku (DVD), příběhy z praxe. Zahrnují transfer do života.