Semináře pro žáky a studenty ZŠ, SŠ (2015/16)

Interaktivní semináře využívají technik prožitkového vyučování, dramatizací, práce ve skupinách, komunitním, komunikačním kruhu. Zahrnují hodnotovou reflexi, transfer do života, praktickou aplikaci.
text ke stažení

 

1. Vzdělávací ZŠ, SŠ

Jak se učit, jak si pamatovat, jak organizovat čas.

Intelekt a jeho rozvoj. Co je vrozené, co mohu získat. Percepční styly a jejich využití při učení. Teorie vícečetné inteligence. Organizace času, rozvoj tvořivosti. Typologie a jejich silné a slabé stránky.              3hod  ( již 5 let realizováno např. gymnázium PORG)

Etika, etická výchova

              Etika I

Sebepoznání, sebepřijetí, přátelství, kamarádství, posílení vztahů v kolektivu, nácvik komunikace, prevence ostrakismu, šikany 3 hod.

              Etika II

Usměrnění emocí, práce s afekty, prevence agrese, vina, odpuštění, rizikové chování, nový začátek 3 hod.

              Etika III – etika všedního dne

Morální dilemata a etická odpověď na otázky, které před nás staví život, mravnost, morálka, etika, hodnoty, zvnitřnění hodnot a postojů (SŠ, VŠ). 3 hod.

               Etika a multikulturní tolerance (ZŠ, SŠ)

Vztahy v rodině a ve skupině, kamarádství, přátelství, úcta k sobě i druhému, různost jako obohacení, tolerance, prevence xenofobie, rozdílnost, národnostní, náboženská, etnická. Seminář probíhá interaktivní formou, využívá příběhy z reálného života, zahrnuje transfer do praxe. Možno zaměřit na konkrétní problém.

               Etika a zodpovědnost

zodpovědný postoj k životu, trvale udržitelnému rozvoji, etická dilemata, omezená zodpovědnost (SŠ, VŠ) (realizováno např. v rámci seminářů magisterského studia PrF UK)

              Profesní etika (SOŠ)

  • komunikace – nástroj spolupráce
  • agrese, usměrnění emocí
  • manipulace, jak se bránit a předcházet jí
  • konflikt – předcházení a řešení
  • etické kodexy
  • pomáhající profese a syndrom vyhoření
  • morální dilemata – řešení

Media a naše zodpovědnost

(televize počítač, mobil, sociální sítě na internetu – přínos, rizika). Reklama jako manipulátor. Úhel pohledu a realita.  Polovina pravdy a velká lež. Prevence závislostního životního stylu. (II.st. ZŠ, SŠ)

 Chci úspěch – kudy kráčím? (VŠ, SŠ)         Kráčíme k trvalému úspěchu (ZŠ)

Faktory podmiňující trvalý úspěch a jejich rozvoj. Teorie vícečetné inteligence- rozvoj harmonické osobnosti. Posilování vůle, zvyšování prahu frustrační tolerance. Práce s reálnými příběhy, transfer do života. Forma práce i volba motivačních příběhů se liší podle věku žáků, studentů.

Jak nebýt mimoň (SŠ)

osobnostní rozvoj, postoje, modernost, osobitost, osobnost a schopnost být jiný, umění jít proti proudu. (realizováno pro SŠ v městech Praha, Litoměřice, Hradec Králové)

Co dělat, když mi druzí lezou na nervy

prevence a řešení vrstevnických a rodinných konfliktů (od II. st. ZŠ).

Jak zvládnout cestu životem bez průšvihů a proher (ZŠ, SŠ)

Seminář je zaměřen na seznámení žáků (studentů) se základními pravidly života. Využívá obrazu řidiče zvládajícího nebezpečí každodenního provozu – zatáčky –rizika závislostí a drog, semafor- usměrnění emocí, značky- zákony, pravidla, tankování – co mě dobíjí, bouračka – sociální záchytná síť- jak získat a udržet přátele, práci, rodinu. ( Realizováno také v rámci programů pro Centra náhradní rodinné péče a nízkoprahové kluby)

 

2. Prevence rizikových vztahů (agrese, šikana, ostrakismus, xenofobie)

Etika I,II,III

(viz. dříve )

Sympaťák (jak přijmout sám sebe se svými omezeními)

být sympatický je víc, než být krásný – program je zaměřen na adaptaci v novém kolektivu, kamarádství, přátelství, vztahy, zamilovanost, lásku, jak se zbavit strachu a trémy ( 5, 6, 9 tř. ZŠ, 1 r. SŠ). 3hod.

Hodnoty života I. II. (1. st.)

Aplikace etické výchovy do posílení kolektivu a osobnostního rozvoje žáků (1. St. ZŠ). Formou příběhů a interaktivních her jsou žáci motivování k vytváření spolupracujícího prostředí a upevnění kolektivu. 2-3 hod.

Komunikace a komunikační fauly

Omyl, lež, pomluva, nactiutrhání, formy percepčních chyb a jejich řešení. Forma dramatizace, práce v kruhu.  2-3 hod.

Agrese (šikana) mezi vrstevníkyjak ji poznat a jak se bránit

Interaktivní program vedoucí k práci s kolektivem vyspecifikování agresivních a slabých jedinců, hledání řešení v rámci kolektivu.  3 hod.

Sebepoškozování – prevence

Anorexie, bulimie (agrese obrácená proti sobě), negativní životní styly. Téma vychází z pozitivního hodnocení sebe, druhých, života, vede k posílení osobnosti a rozvoji sociální inteligence. Zaměřuje se na rozvoj empatie a spolupráce, laskavý vztah k sobě samému. Doplňuje informace k tématu formou soutěže.  6 -9 tř. ZŠ, SŠ). 2- 3hod

Konflikt (ZŠ, SŠ)

techniky prevence, řešení konfliktu, práce ve skupinách, nácvik řešení konfliktů, empatické naslouchání, já forma sdělení 2- 3 hod.

 Pozitivní klima třídy (ZŠ, SŠ)

Seminář je zaměřen na posílení kolektivu třídy, naslouchání, toleranci, prosociální chování, spolupráci. Reaguje na zadání učitele, jeho potřeby a specifika třídy. Zahrnuje aspekty vztahu k sobě, rodině, druhým i k životu, prevenci konfliktů, agrese obrácené vůči druhým či sobě. Může být doplněn jednoduchou diagnostikou třídy, zaměřenou na spolupráci, stmelení kolektivu. Společně s pedagogem hledá motivační faktory pro lepší spolupráci žáků a harmonizaci kolektivu.

Multikulturní tolerance

viz etika a multikulturní tolerance

 

3. Prevence závislosti, zneužívání návykových látek

Nikotinismus (3-6.tř. ZŠ)

Alkohol v rukou dětí (I. i II. st. ZŠ)

Návykové látky a závislostní chování (II. St. ZŠ, SŠ)

Závislost – plíživý zabiják svobody (II. St. ZŠ, SŠ)

Téma podává základní informace formou soutěže a hádanek k jednotlivým tématům. Je doplněno zkušenostmi a příběhy z praxe lektorky. Vychází z pozitivního vztahu k sobě, druhým, zaměřuje se na hledání silných stránek osobnosti a smyslu života, rozvoj mezilidských vztahů ZŠ, SŠ 2- 3hod

 

4. Prevence sexuálně rizikového chování

Výchova ke vztahům,  trvalé lásce, rodičovství a zdravé sexualitě, prevence zneužívání:

Stávám se ženou I.

(6.tř. dívky) dospívání a tělesné a duševní změny, příprava na roli ženy a matky, manželky

Stávám se ženou II.

(7 tř. dívky) Návaznost na základní poučení – vedení menstruačního kalendáře, nepravidelnosti  cyklu, změny nálad v závislosti na dospívání a na cyklu ženy,  vztah chlapec, dívka, druhy lásky,  předčasný sex

Být mužem

(7tř. chlapci)

Oblast dospívání a jeho projevy v rovině psychické i fyzické, pohled na tělesné dospívání chlapců a dívek, vztah chlapec – dívka, role muže a otce, předčasný sex a jeho rizika

Změny tělesných a duševních funkcí muže a ženy v době dospívání

(8 tř. chlapci, dívky odděleně)

Mýty o partnerství, hledání pravé lásky

(9. Tř. společně dívky i chlapci),

Plánování rodičovství

( 9tř. pouze dívky) vedení kalendáře, plodnost, neplodnost, dítě a jeho vývoj.

Přátelství, zamilovanost, láska (II. St. ZŠ II. St. SŠ)

výzvy vztahů, sociální dovednosti

Programy trvají 3 hod, zabývají se i tématy rozdílností muže a ženy v oblasti psychické a fyzické, aspekty lásky, zamilovanosti, trvalých vztahů, antikoncepcí, pohlavními nemocemi, HIV, AIDS. Jsou interaktivní, využívají obrazy, příběhy z praxe. Zahrnují transfer do života.

 

Programy byly již realizovány s úspěchem na desítkách škol, na různých akcích  pro dospívající, jsou každoročně aktualizovány, lze je modifikovat podle potřeby školy.