S úsměvem pro práci a život

Seminář pro dobrovolníky, neziskové organizace.

Anotace:  Seminář je zaměřen na psychosociální dovednosti, jejich osvojení se zaměřením na aplikaci do praxe v dobrovolnické práci.
Je veden interaktivně prožitkovou formou. Obsahuje ucelenou nabídku sedmi vzájemně se prolínajících a volně navazujících témat obvykle v tříhodinovém bloku.
pdftext pro tisk

 

Stručný obsah semináře:

  1. První část semináře je zaměřena na komunikační techniky, uvolňuje atmosféru, kromě základních komunikačních dovedností vede k poznání a sblížení mezi členy skupiny, navozuje ovzduší důvěry, spolupráce i v oblasti společné práce a řešení problémů.
  2. Druhá část cyklu je  zaměřená na sebepoznání a sebepřijetí. Vede k pochopení silných a slabých stránek osobnosti a jejich přijetí, tím i k pozitivnímu pohledu na svět a snazšímu přijetí a chápání druhých.
  3. Část o pozitivním hodnocení druhých pracuje s realitou života  účastníků skupiny. Dotýká se rozdílů žen a mužů, výchovy, vztahů v rodině a ve společnosti, osobní rozdílnosti, přijetí handicapů svých i těch druhých, vždy s důrazem na pozitivní výstup z reality. V oblasti práce s dětmi zahrnuje různé formy práce podle temperamentu,  intelektu a zaměření dítěte.
  4. Část semináře věnovaná komunikaci citů pracuje s kladnými i zápornými emocemi,  agresí, hněvem, strachem. Zabývá se formou usměrnění emocí.
  5. Téma empatie prohlubuje a rozšiřuje dovednosti vcítění do druhého do širšího rámce rodiny a společnosti. Vede k pochopení správných postojů při výchově, k dobrým  vztahů ke kolegům. Také navazující téma asertivity je svázáno s nácvikem asertivních technik, zabývá se obranou před manipulací a předcházení konfliktům.
  6. Téma tvořivost a iniciativa v oblasti vztahů integruje získané dovednosti, zaměřuje je na řešení konkrétních problémů.
  7. Závěrečné témata prevence vyhoření se zabývá tématy stres, deprese, práce s časem, relaxace. V oblasti dobrovolnické práce je pomocí při sebeřízení, které předchází vyčerpání, ztrátě síly, energie, popř. hodnot.

Seminář v ucelené podobě probíhal v rámci roků 2007, 2008, 2009 pro neziskové organizace YMCA, Zajíček na koni, OÁZA, MC  atd. Seminář lze modifikovat, pokračovat návaznými tématy podle specifických potřeb klientů v oblasti klíčových kompetencí dané profese.

Nejčastěji bývá voleno k doplnění téma prevence a řešení konfliktů a téma emoční inteligence.