Profesní etika – výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferenci

Pozvánka na seminář

Seminář je určen pedagogům, kteří vyučují na SOŠ se zaměřením zdravotním, sociálním, sociálně právním, obchodním a veřejnoprávním. Informace získané v průběhu semináře pomohou učitelům lépe formulovat obsah a výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferenci v učebních osnovách ŠVP, zefektivnit styl výuky a nasměrovat žáky v oblasti základní hodnotové orientace a etiky pro daný obor a reálný život.

V závěrečné diskusi proběhne výměna praktických zkušeností.

Seminář je hrazen v rámci projektu Kurikulum S z prostředků ESF a pro účastníky je zdarma!

Stručný program – seminář se zaměřuje na témata:

• komunikace – nástroj spolupráce
• agrese, usměrnění emocí
• manipulace, jak se bránit a předcházet jí
• konflikt – předcházení a řešení
• etické kodexy
• pomáhající profese a syndrom vyhoření
• morální dilemata – řešení

Určeno: pedagogům SOŠ se zaměřením zdravotním, sociálním, sociálně právním, obchodním a ve veřejné správě.

Lektorka: Ing. Mgr. M. Nováková – lektorka se dlouhodobě věnuje vzdělávání v oblasti etiky, etické výchovy a sociálních kompetencí pedagogů, zdravotníků a veřejné správy