Práce s ohroženou rodinou

Seminář je pomocí pro dobrovolníky a pracovníky neziskových organizací, pracovníky pomáhajících profesí při práci s ohroženou rodinou (popř. s dětmi), nebo rodinou ohroženou sociálním vyloučením či rodinnou dysfunkcí (nefunkční, nezcela funkční rodinné vztahy).

Seminář je určen zejména pro pracovníky neziskových organizací, mateřských a komunitních center, dobrovolníky, aktivní spolupracovníky z řad rodičů.

    Tématické okruhy:

  • Ohrožená rodina (rizikové faktory, charakteristika, specifika práce s ní)…
  • SRCHD – syndrom rizikového chování dětí a dospívajících – vznik, okruhy problémů, předcházení, posilující faktory, rizikové faktory
  • Osobnostní rozvoj a pomoc ohroženým jedincům, rodinám, priority, formy práce
  • Základy práce se sociální skupinou, kompetence, rovnost a nerovnost pozic u pracovníků MC a KC, neziskové organizace
  • Pomáhající profese a její specifika, zodpovědnost, hranice, možnosti, sebepoznání, sebepřijetí
  • Uvedení do teorie konfliktu – předcházení, řešení – vytváření harmonického klimatu …

Cíl kurzu: schopnost orientovat se, správně oslovit a zapojit rodiny (popř. děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením, nebo rodinnou dysfunkcí – nefunkční či nezcela funkční rodinné vztahy) do spolupráce v mateřském či komunitním centru. Zabývá se komunikačními dovednostmi, kompetencemi vedoucími k předcházení a omezení konfliktů, posílení osobnosti rodiče, dítěte, jejich vzájemných vztahů, základní orientací v hodnotovém systému zaměřeném na rodinné, vrstevnické a mezilidské vztahy, které eliminují vznik rizikového chování

Seminář lze modifikovat pro potřeby zadavatele.

Realizováno: Síť MC, jednotlivá MC, NNO