Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky

Přednáškové programy pro pedagogy zahrnují témata zaměřená na osvojení účinného výchovného stylu pedagoga, metody a dovednosti vedoucí ke zlepšení klimatu třídy, spolupráci žáků, rodiny a školy, (např.komunikační dovedností, předcházení, řešení konfliktů atd.), oblast prevence agresivity, násilí, zneužívání návykových látek, metody prevence šikany, témata motivace aj.

Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

(Text ke stažení)

Účinný výchovný styl pedagoga – integrace žáků do kolektivu třídy

Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Anotace: Sociální kompetence učitele autenticita, bezpodmínečné přijetí žáka (oddělení provinění od provinilce), empatie. Nástroje a metody pedagogického působení; vytváření spolupracujícího kolektivu, induktivní disciplina (výchova metodou důsledků), systém odměn a trestů, stanovení pravidel, připisování pozitivních vlastností atd.

Seminář předkládá výchovný styl pedagoga vedoucí ke spolupráci a stmelení kolektivu, působící preventivně proti agresivitě žáků, vycházející z praxe, z modelu prosociální výchovy R. Roche-Olivara. (3 hod.)

Metody prevence a řešení agrese, násilí, sebepoškozování a šikany ve školním kolektivu

Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ (3.tř. – 9.tř), vychovatel

Anotace: Seminář představuje metody prevence agrese s možným vyústěním k šikaně, ostrakismu.

Zahrnuje tato témata: práce s afekty (strachem, hněvem), usměrňování emocí; dvě roviny práce s žáky – individuální (posílení osobnosti žáka), práce se školním kolektivem. Seminář ukazuje prožitkovou formu práce s žáky, je veden formou prožitku. (3 hod.)

Jak vyučovat výchovu ke zdravé sexualitě a zodpovědné lásce?

Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ (5.tř- 9.tř.)

Anotace: Kamarádství, přátelství a jeho podmínky, komunikace citů a její rizika, zamilovanost a láska, sex a jeho místo v životě, antikoncepce a plánování rodiny, sexuální orientace, HIV, AIDS.

Seminář ukazuje formy práce v souvislosti s výukou sexuální výchovy a přípravy na rodičovství akcentující různé aspekty lásky. Představuje sexuální výchovu jako nástroj k vytváření plnohodnotných vztahů a podporu identity žáků. (3 hod.)

Konflikt – řešení a prevence

Doporučeno: Pedagogové ZŠ a SŠ

Anotace: Seminář je zaměřen na prevenci konfliktu. Představuje konflikt jako nutnou součást života, hledá nástroje k jeho uspokojivému zvládnutí, zabývá se převedením sporu na problém i možností hledání přijatelného kompromisu bez poškození sebeúcty nebo úcty k druhému člověku. Je veden prožitkovou formou.

Zaměřeno na téma konfliktů v životě osobním i profesním, konflikt pedagog – žák, výuku kompetence řešení a zvládání konfliktů na ZŠ SŠ – podle zájmu pedagogů. (3-6 hod.)

Sociální kompetence učitele v oblasti komunikace

Doporučeno: Pedagogové 5.tř.ZŠ – 9.tř.

Volba témat: Komunikace nástroj sladění kolektivu třídy, komunikace s rodiči žáků, vedení třídní schůzky, komunikační chyby, fauly, chyby percepce a jejich dopad na klima třídy, klima sborovny, vztahy učitel-rodič.

Anotace: Komunikace verbální, neverbální, prevence stresu, jak pracovat s trémou, komunikační šum (sdělení, naslouchání, navracení porozumění), komunikace tichem, komunikace činy. Komunikační chyby a obrana proti nim: lež, pomluva. Techniky přiměřeného prosazení práv a obrany před nespravedlivou kritikou. Manipulace a manipulátoři. (3 hod.)

Metody rozvoje tvořivosti v praxi školní výuky

Doporučeno: Pedagogové ZŠ

Anotace: Tvořivost, základní potřeba člověka. Rozvoj tvořivosti a její podpora u žáků. Typy úloh podporujících tvořivé myšlení. Formy tvořivosti. Aplikace tvořivosti do oblasti mezilidských vztahů. Tvořivé řešení problémů – přeformulování problému, práce se stresem, „depresí“. Paradoxní intence. Jak využít potřebu být tvořivý při motivaci žáků.

Seminář založen na prožitkové pedagogice a veden formou prožitku. 3 hod.

Syndrom rizikového chování dospívajících

preventivní metody v oblasti agrese, šikany, násilí, zneužívání návykových látek, předčasný vstup do intimního života

Doporučeno: Pedagogové II.St. ZŠ a 5 tř.

Anotace: Objasnění pojmu, metody prevence rizikového chování dospívajících, hlavní akcenty a problematické oblasti: zneužívání návykových látek až k závislosti na nich; negativní sociální jevy v užším smyslu (zejména problémové chování, agresivita, rizikové chování v dopravě, kriminalita, ale i autoagresivita – především sebevražedné chování); poruchy reprodukčního zdraví, charakterizované časným začátkem intimního života. Propojenost jednotlivých faktorů jejich souvislost – prožitkové metody prevence.

Prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesí a práce se stresem

Doporučeno: Pedagogové ZŠ, SŠ

Anotace: Seminář je zaměřen na prevenci syndromu vyhoření v pedagogické profesi. Seznamuje se základními osobnostními faktory podporujícími vznik syndromu vyhoření, hovoří o projevech v oblasti fyzické, duševní i noetické. Obsahuje krátký autotest a především se zabývá jednotlivými faktory působícími preventivně v této oblasti. (minimální doba 3 hod.)

Mediální výchova

Doporučeno: Pedagogové ZŠ, SŠ

Svět médií a my – co nám současná média přináší, co nám berou, jak ovlivňují život rodiny Co média sledují, co nabízejí, co vnucují! Výchova ke kritickému myšlení, manipulace a její odhalení (svět seriálů, reklama, časopisy, zpravodajství). Proč přitahují negativní hrdinové? Zamyšlení nad problematikou reálných a zobrazených vzorů (aktuální vzory TV, vzory klasické četby, vzory reálného života, sportovci, podnikatelé).

Anotace:Seminář je zaměřen na výchovu dětí a mládeže ke kritickému myšlení, seznámení s metodami mediální výchovy, zabývá se vlivem audiovizuálních médií, reklamy, časopisů na děti a mladé lidi, problematikou reálných a zobrazených vzorů. Vychází z obsahu průřezového tématu mediální výchova. minimální doba 3 hod.

Multikulturní tolerance, prevence xenofobie, percepční chyby vyplývající z odlišnosti

Doporučeno: Pedagogové ZŠ, SŠ

Anotace: Seminář je zaměřen na integraci žáků z odlišného kulturního prostředí – rodiny cizinců. Zahrnuje témata a metody multikulturní výchovy, prožitkovým interaktivním způsobem objasňuje pojmy empatie, vcítění, vžívání, zaměřuje se na způsoby aktivizace žáků v angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace, převzetí zodpovědnosti za vztah k minoritním skupinám a aktivnímu přístupu v budování přátelského školního kolektivu.

Profesní kompetence pedagoga

(každý modul 3 hod.)

Učitel a žák současnosti – Charakteristika současného žáka a učitele. Jaký by měl být učitel současnosti? Co očekává učitel, co žáci, co rodiče a co společnost? Účinný výchovný styl pedagoga – Výchovný styl pedagogického působení. Je možné učit a nevychovávat? Pravidla účinného výchovného stylu.

Klíčové dovednosti učitele – Sociálně psychologické dovednosti jako předpoklad úspěšné práce s žáky/skupinou/třídou, komunikační dovednosti, výchovné a pedagogické dovednosti, jak utvářet vlastní autoritu a dobré vztahy se žáky.

Metody k posílení role pedagoga při výchově a vzdělávání – Metody usnadňující práci s žáky a kolektivem třídy, práce ve skupině, v komunitním kruhu, diskuze, brainstorming, myšlenkové mapy, hraní rolí, modelové situace, projektové vyučování, tvořivost a hry ve vzdělávacím procesu, prožitkové vyučování a jeho cíle.