Měkké dovednosti – Soft skills

Klíčové osobní dovednosti:

Soft skills vycházejí především z osobnostních a charakterových vlastností každého z nás. Do určité míry jsou nám tyto schopnosti vrozeny, na jejich osvojení a rozvoji však může každý z nás pracovat. Tyto, na jedné straně těžce měřitelné, na druhé straně vysoce oceňované schopnosti, se stávají součástí kompetencí každé úspěšné osobnosti.

 • základní rozsah seminářů: 3- 8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den)
 • cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny (cena je nezávislá na počtu účastníků)
 • maximální kapacita: 10 – 15 účastníků seminář s nácvikem, interaktivní seminář- počet účastníků je dán kapacitou sálu
 • možnost individualizace seminářů po rozsahové i obsahové stránce podle vašeho zadání
 • možnost přípravy individuálního balíčku seminářů, workshopů, konzultací, koučování atd.

pdf text ke stažení

Komunikační dovednosti

 • Efektivní komunikace
  • Komunikace verbální, neverbální – základy, soulad, komunikace činy, komunikace tichem
  • Rozdíly v komunikaci z pohledu typologie a pohlaví
  • Charisma osobnosti – pohled z oblasti komunikace
 • Komunikace ve službě vedení, řízení týmu
  • vedení, řízení týmu – rozdíly, specifikace
  • dovednosti a nástroje k posílení neformální autority
  • motivace a řízení týmu
 • Komunikace ve službě posílení vztahů kolektivu
  • nástroje pro vytváření a dodržování dlouhodobých vztahů na pracovišti
  • tvorba oboustranně přijatelných dohod
  • komunikace a zpětná vazba
 • Komunikace- nástroj předcházení a řešení konfliktu
  • konflikt a jeho zákonitosti
  • odosobnění – převedení sporu na problém
  • empatické naslouchání
  • pravidla jasného vyjádření problému a jeho řešení
 • Komunikace a porozumění
  • Navracení porozumění
  • Aktivní naslouchání
  • Empatické naslouchání jako součást osobnostní charakteristiky
 • Jak předcházet chybám komunikace a jak je řešit
  • Percepční chyby a jejich důsledky
  • Komunikační chyby a jejich předcházení
  • Komunikační šumy – vznik, řešení
  • Komunikační fauly (lež, pomluva, nactiutrhání)
 • Prezentační dovednosti
  • Práce s trémou, strachem, stresem
  • Základy úspěšné prezentace v rovině osobnosti
  • Struktura prezentace, techniky, podporující prvky
  • Sebeprezentace a sebeprosazení
 • Asertivita, empatie a řešení konfliktů
  • základní principy asertivity
  • základní principy empatie
  • asertivní techniky, dovednosti
  • pasivní, agresivní, asertivní jednání
  • Kognitivní a emotivní složky empatie
  • Využití empatie, asertivity v jednotlivých fázích vývoje konfliktu
  • Inventář sociálního chování a jeho polarita s ohledem na okolnosti
  • Dovednosti v oblasti asertivity, empatie z pohledu typologie

Osobnostní rozvoj

 • Charismatická osobnost a její osobnostní charakteristika
  • Charisma osobnosti – popis, projevy
  • Autenticita, osobní pravdivost
  • Realizovaná osobnost, naplnění osobního potenciálu (A. Maslow, V.E. Frankl)
 • Faktory trvalého úspěchu a seberozvoj
  • Pět faktorů vedoucích k trvalému úspěchu
  • Prosociálnost a její rozvoj
  • Vnitřní vztažný systém, nezbytný předpoklad vůdčí osobnosti
 • Sebepoznání a typologie osobnosti
  • Osobnostní typologie
  • Silné a slabé stránky a jejich využití v rozvoji osobnosti
  • Osobní potřeby a jejich priority
  • Ztížené životní podmínky a vůle k životu (V.E. Frankl)
  • Typologie osobnosti podle převládajících životních hodnot
 • Emoční inteligence jako součást osobnosti
  • Struktura osobnosti a teorie vícečetné inteligence
  • Rozvoj EQ v jednotlivých etapách života
  • EQ a SQ sociální inteligence
  • EQ, SQ a praktické dovednosti života
 • Empatie a asertivita jako součást osobnostní výbavy
  • Základní principy asertivity
  • Základní principy empatie
  • Asertivní techniky, dovednosti
  • Pasivní, agresivní, asertivní jednání
  • Kognitivní a emotivní složky empatie
  • Využití empatie, asertivity v jednotlivých fázích vývoje konfliktu
  • Inventář sociálního chování a jeho polarita s ohledem na okolnosti
  • Dovednosti v oblasti asertivity, empatie z pohledu typologie
 • Charakter a morální inteligence
  • Charakter a životní úspěch (podle Z. Matějčka)
  • Formace a rozvoj charakteru
  • Etika jednání a etický kodex
  • Mravnost, morálka, etika, důsledky pro praxi
  • Etika všedního života
 • Růst efektivity v praktickém životě
  • Řád a jeho důsledky pro osobnostní rozvoj
  • Kreativita a její začlenění do životní praxe
  • Využívání a optimalizace všech složek osobnosti
  • Osobnostní styly, jako nástroj efektivity
  • Energie, blokády energie, jejich uvolňování a práce s nimi (E. Berne. Gestalt terapie)
 • Sebemotivace
  • Potřeby, hodnoty
  • Motivační prvky
  • Kooperace základních složek osobnosti
  • Optimální využití silných a slabých stránek
 • Kreativita a rozvoj talentu
  • Talent a faktory projevů kreativity
  • Poznání a rozvoj silných stránek
  • Posílení slabých stránek osobnosti
  • Kreativita v oblasti profese
  • Aplikace kreativity do profesního i osobního života
  • V případě zájmu doplnění: Intuice jako nástroj úspěchu

Manažerské dovednosti

 • Stres a jeho zvládání Stres Management
  • charakteristika stresu
  • facilitující a ohrožující faktory
  • zvládání stresových situací
  • práce s emocemi
  • přeformulování problému
  • relaxační techniky
  •  v případě zájmu doplnění : meditační techniky
 • Work and Life Balance
  • Hodnoty a cíle
  • sladění profesní a osobnostní oblasti
  • slabé a silné stránky osobnosti a jejich harmonizace
  • priority, dílčí cíle
  • plánování a realizování cílů
  • zdroje osobnosti a jejich využití
 • Time management
  • řízení času
  • hodnoty, priority, stanovení cíle
  • plán k dosažení cíle, stanovení dílčích cílů
  • poslání a naplnění osobnostního potenciálu
  • umění říci „ne“, delegování zodpovědnosti, předání kompetencí
 • Motivace a sebe motivace
  • teorie motivace
  • role odměny a trest
  • Pochvala, ocenění
  • styly řízení a jejich vliv na motivovanost pracovníků
  • motivační strategie a vytváření pozitivního sociálního klimatu
 • Klíčové manažerské dovednosti
  • Osobnost vedoucího pracovníka, manažera (role, funkce)
  • Klíčové kompetence (komunikace, asertivita, empatie, sociální a emoční inteligence)
  • Leadership (vedení, motivace, řízení, ocenění pracovníků)
  • možnost přípravy individuálního balíčku seminářů, workshopů, konzultací, koučování Tvorba a rozvoj týmu

Možnost individualizace seminářů po rozsahové i obsahové stránce podle vašeho zadání

Možnost přípravy individuálního balíčku seminářů, workshopů, konzultací, koučování, poradenství, mentoringu