Kdo jsem

Lektorka Ing. Mgr. Marie NOVÁKOVÁ 

Osobní život:

 • Jsem matka dvou dětí – oba studují vysokou školu. Žiji v manželství 26 let. Zajímám se o hudbu, turistiku, psychologii, pedagogiku, teologii, publikační činnost, koníčkem je i má práce
 • Věnuji se oblasti zvyšování kvality života člověka v jakékoliv fázi života – děti, mládež, dospělí. Mým cílem je podpořit klienta v jeho schopnostech hledání a nacházení sebe sama, usměrnění životních podmínek s ohledem na jeho osobnost, zázemí, okolnosti života.(Semináře, výcviky, poradenství, koučink, doprovázení).

 Profesní zaměření:

 •  Zabývám se podporou rodiny v oblasti sociální pedagogiky a psychologie. Napomáhám zvládnout a pozitivně ovlivňovat rodinné vztahy, volit vhodný styl výchovy a podmínky pro život dítěte v rodině bez ohledu na to, zda je rodina rodinnou původní, rodiče rodiči biologickými. (Výše uvedené metody včetně terapie smíření s rodiči pod vizualizací).
  Praxe v oblasti podpory rodiny 19 let
 • Pracuji také ve školách, s kolektivy pedagogů i žáků, studentů, s cílem eliminovat chování vedoucí ke kriminalitě, rizikovému chování, vyladit klima třídy i klima sborovny. Mým cílem je posílit spolupráci rodiny a školy, včetně aktivizace společnosti v oblasti podpory rodiny a dítěte.
  Pedagogická praxe ZŠ, SŠ, VŠ, mateřská centra 20 let, spolupráce na projektech podpory rodiny v komisích MPSV, Magistrát hl. města Prahy, městské části od roku 1999
 • Věnuji se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků
  Praxe 10 let, spolupráce s MŠMT, DVPP, NIDV, VISK, EFČR, UHK, Pedagogickou  Fakultou Univerzity Karlovy, zdravotníky (agentura PULS), veřejnou a státní správou (katastrální úřady, MMR)
 • Přednáším a spolupracuji se školami – mateřskými, základními, středními i vysokými, dále s mateřskými centry, Sítí mateřských center, rodinými centry, Nadací Naše dítě, J. Luxe, J. Prekop, YMCA, VISK , PULS, UHK, KHK, EFČR, EFŽ, PRAK, AVUK, jinými nestátními neziskovými organizacemi, NTM, centrum Adiktologie, Aliance výchovy ke vztahům aj.
Moje vzdělání Praxe v oboru Publikační činnost