Jsme malí, ale hrajeme FÉR

Program zahrnuje základy prosociálního chování (chování zaměřené na spolupráci, toleranci, přátelství, vzájemnou pomoc) a nácvik dovedností, které s ním souvisí (komunikace, pozitivní vztah k sobě, druhým, okolí, schopnost odložit uspokojení- touhu mít vše hned, tvořivost, usměrnění citů atd.) Vychází z projektu Roberta Roche-Olivara , který je aplikován do oblasti výchovy. Zahrnuje základní faktory působící preventivně v oblasti rizikového chování dětí zejména v období dopívání. Projekt výchovy k prosociálnosti je základem průřezového tématu Etická výchova v oblasti výchovně vzdělávací v systému MŠ, ZŠ, SŠ.

pdftext ke stažení
Cílová skupina: děti ve věku cca 3 – 6 let.

Program rozvíjí sociální interakci mezi rodičem a dítětem a mezi jednotlivými dětmi navzájem. Programem děti provází loutky, např. pták Zlobivák,který se „učí“ spolu s dětmi, umí povzbudit, poradit, ale i zavinit chybu, z níž se děti poučí. Od takového kamaráda děti přijímají poučení lépe než od rodičů či jiných dospělých. Děti si ve spolupráci s lektorkou (učitelkou) osvojují základní sociální dovednosti (pozdrav, poděkování, oslovení, odpověď) a rozvíjejí své schopnosti (zraková a sluchová percepce, vizomotorická koordinace, atd.) na úrovni svého věku. Práce probíhá individuálně, délka činnosti je vždy přizpůsobena konkrétní skupině dětí a jejich potřebám. Činnosti se střídají a jsou modifikovány. K senzibilizaci je nejčastěji využíváno příběhu, popř. minidramatizací za pomoci loutek. Program je volně návazný, účinnější v případě návaznosti.

 

1. Zpíváníčko s ptákem Zlobivákem

Malí muzikanti umí hrát i naslouchat

 

Cíl: Posílení dovedností, rozvoj intelektu v oblasti múzické (užití hlasu, tónu, rytmus, koordinace pohybu), spolupráce a podřízení se kolektivu v souvislosti s hudebním projevem, nácvik komunikační schopnosti naslouchání.

 

Společně s kytarou, písněmi a říkankami doprovázenými pohybem se děti učí zpívat, osvojit si rytmus, který je neoddělitelně spojen se zvládnutím správného rytmu řeči, později s dobrou výslovností a rozvojem verbálních dovedností. V programu jsou využívány také jednoduché hudební nástroje, na které děti doprovázejí písně a říkanky. Procvičují koordinaci pohybu, učí se soustředění, naslouchání a vnímání hudby. Program slouží k jednoduchému úvodu do vzájemné spolupráce dětí. Loutka ptáka Zlobiváka potom děti provází celým programem.

 

 

2. Žirafí řeč – Jak šlo žirafátko do světa.

 

Cíl: Rozvoj dovedností v oblasti komunikační, empatie – vcítění, asertivita, přiměřená obrana vlastních práv, přiměřené sebe prosazení.

 

Program uvádí senzibilizace příběhem s postavičkou hlavního hrdiny, malé žirafy, která se učí navazovat přátelské vztahy, ale také být opatrná a umět se prosadit a zvládnout konflikt. Řeč, kterou používá, tzv. žirafí řeč je postavena na otevřené komunikaci, přiměřeném sebe vědomí a pozitivním pohledu na sebe, svět i okolí. Malá žirafka tím získá přátele a děti si mohou zkusit žirafí řeč v drobných modelových situacích.

 

3. Žirafí řeč – Krokodýl si hledá kamarády

 

Cíl: Přiměřené vyjádření emocí, usměrnění citů, půjčení, požádání o laskavost, vyjádření kritiky a nespokojenosti, férová hra.

 

Program navazuje na příběh žirafátka příběhem krokodýla, malého agresora, který se rozhoduje získat přátele, přestože v jeho krokodýlím světě nejsou. Učí se nabídnout pomoc, ale také o pomoc požádat. Žirafí řeči se učí společně s dětmi teprve potom, kdy se ujme malé krysy, které se všichni posmívají a tak ukáže, že má také dobré žirafí srdce. K výuce usměrnění emocí, práci s agresí , je využit model semforu (M. Nováková Učíme etickou výchovu), který je ověřen nejen v MŠ, ale i při práci se žáky ZŠ I. i II. Stupně. Pro MŠ děti je použit model semaforu na polštářku, který lze obejmout, pohladit, zmačkat i zahodit a vyjádřirt tak své pocity.