Implementace etické výchovy do školního výchovně vzdělávacího procesu

Program Etické výchovy (EtV) rozvíjí dispozice, schopnosti, způsobilosti, dovednosti, které ulehčují prosociální chování. Projekt EtV vychází z výzkumů prof. Roberta Roche Olivara z barcelonské Nezávislé univerzity. Prof. Roche Olivar navázal na výzkumné práce psychologů zejména z USA a uskutečnil souhrnný výzkum faktorů, které podmiňují, resp. podporují prosociální chování.

pdf (Text ke stažení)

přednášková témata pro učitele a ředitele škol

1.Etická výchova – výchova k prosociálnosti

cca 60 – 90 min, lze zkrátit

 • Seznámení s projektem Etická výchova – výchova k prosociálnosti R. Roche Olivara, L.Lencze (výchovný cíl, výchovný program, výchovný styl, metody)
 • Struktura hodiny (konkretizace)
 • Rozdělení výchovného programu podle věku a vyspělosti žáků
 • Vhled do realizace 1. tématu komunikace, komunikace citů
 • Praktická ukázka např. psychohra Cesta zpět časem, Maska, nebo Cesta lesem

2.Etiká výchova z pohledu prevence proti šikaně

cca 60 min – 90min

 • Teorie k tématu (typy agresorů, obětí, problémy diagnózy šikany)
 • Představení projektu Etická výchova
 • Zaměření na témata: Strach, Práce s afekty, Maska, kterou nosím
 • Praktická ukázka: Sebepřijetí, Pozitivní hodnocení druhých, Bezpodmínečné přijetí

3. Etická výchova z pohledu prevence

cca 60 min

 • Představení projektu Etická výchova
 • Prevence rizikového chování dospívajících
 • Význam prožitkové pedagogiky a vhodný výchovný styl pro stmelení kolektivu třídy
 • Přínos programu Etická výchova (co do obsahu, cíle, zaměření, soustavnosti, koncepce práce) – praktické rady, způsob práce

4. Účinný výchovný styl pedagoga z pohledu etické výchovy

Anotace: Sociální kompetence učitele autenticita, bezpodmínečné přijetí žáka (oddělení provinění od provinilce), empatie. Nástroje a metody pedagogického působení; vytváření spolupracujícího kolektivu, induktivní disciplina (výchova metodou důsledků), systém odměn a trestů, stanovení pravidel, připisování pozitivních vlastností atd.
Seminář předkládá výchovný styl pedagoga vedoucí ke spolupráci a stmelení kolektivu, působící preventivně proti agresivitě žáků, vycházející z praxe, z modelu prosociální výchovy R. Roche-Olivara (3 hod.)