Etický kodex – poradenství, doprovázení, terapie

pdf text k tisku

 • Při svém jednání a přístupu vždy respektuji lidskou důstojnost, beru na vědomí veškeré odlišnosti a nabízím všem stejné šance a příležitosti.
 • Dbám na nabídku kvalitních a profesionálních služeb, také na to abych svým jednáním nepoškodila žádného z klientů nebo sponzorů.
 • Formy a metody poradenství (doprovázení, terapie) volím tak, aby braly  v úvahu prostředí a souvislosti ve kterých se klient pohybuje i jeho osobnostní profil.
 • Vždy se snažím porozumět a vyhovět požadavkům a očekáváním klienta a sponzora, nebráním se jeho novým potřebám, které v průběhu procesu.
 •  Prostředí, ve kterém pracuji, volím tak, aby vyhovovalo potřebám zúčastněných stran.
 •  V rámci své profese nabízím vhodné služby, které mohou konfort  a profesionalitu klienta posílit (poradenství, doprovázení, koučink,vzdělávací semináře, popř. terapie).
 • Pokud je to potřeba, pomůžu zajistit  navazující pokračování.
 • Pokud zjistím, že můj klient přestal profitovat z procesu mnou vedeného a já nejsem schopna tuto situaci změnit, doporučím mu proces ukončit, případně využít služeb jiného odborníka.
 • Je-li potřeba do procesu zainteresovat třetí strany, tuto možnost s klientem nejprve prohovořím a získám jeho souhlas. Budu klienta včas a přesně informovat o finančních nárocích třetích stran.
 • Data a záznamy týkajících se klienta jsou uchovány bezpečně.
 • Pracuji v souladu s cíli a požadavky klienta, zohledňuji požadavky sponzora
 •  Smlouva mezi mnou a klientem se uzavírá jen na dobu nezbytně nutnou pro naplnění klientova cíle
 • Zaručuji diskrétnost ve vztahu k veškerým informacím týkajících se klienta nebo sponzora. (Za všech okolností respektuji důvěrnost informací, které získám od svých klientů, vyjma informací, k jejichž zveřejnění dá klient souhlas, nebo informací ze zákona povinných k ohlášení.)
 •  Pokud v průběhu procesu hrozí konflikt zájmu, klienta na tuto možnost upozorním a budeme hledat společné řešení této situace. Na prvním místě respektuji zájmy klienta.

Respektuji ostatní profesní kolegy – dbám jejich ochranných známek, duševního vlastnictví a ostatních práv, které se k této oblasti vztahují.