Etický kodex – Koučink profesional

  text ke stažení

 •  Při svém jednání a přístupu vždy respektuji lidskou důstojnost, beru na vědomí veškeré odlišnosti a nabízím všem stejné šance a příležitosti.
 • Dbám na nabídku kvalitních a profesionálních služeb, také na toabych svým jednáním nepoškodila žádného z klientů nebo sponzorů.
 • Formy a metody koučinku volím tak, aby braly v úvahu prostředí a souvislosti ve kterých se klient pohybuje i jeho osobnostní profil.
 • Vždy se snažím porozumět a vyhovět požadavkům a očekáváním klienta a sponzora, nebráním se jeho novým potřebám, které vznikají během koučovacího procesu.
 • Prostředí, ve kterém pracuji, volím tak, aby se klient, sponzor i kouč mohli plně soustředit na cíle procesu.
 • V rámci své profese nabízím vhodné služby, které mohou konfort a profesionalitu klienta posílit (poradenství, doprovázení, vzdělávací semináře, popř. terapie).
 • Pokud je to potřeba, zavazuji se zajistit další informace a navazující pokračování.
 • Pokud zjistím, že můj klient přestal profitovat z koučinku mnou vedeného a já nejsem schopen tuto situaci změnit, doporučím mu koučink ukončit, případně využít služeb jiného odborníka.
 •  Je-li potřeba do koučinku zainteresovat třetí strany, tuto možnost s klientem nejprve prohovořím a získám jeho souhlas. Budu klienta včas a přesně informovat o finančních nárocích třetích stran.
 • Data a záznamy týkajících se klienta jsou uchovány bezpečně.
 • Pracuji v souladu s cíli a požadavky klienta, zohledňuji požadavky sponzora
 • Smlouva mezi mnou a klientem se uzavírá jen na dobu nezbytně nutnou pro naplnění klientova cíle
 • Zaručuji diskrétnost ve vztahu k veškerým informacím týkajících se klienta nebo sponzora.(Za všech okolností respektuji důvěrnost informací, které získám od svých klientů, vyjma informací, k jejichž zveřejnění dá klient výslovný souhlas, nebo informací ze zákona povinných k ohlášení.)
 • Pokud v průběhu koučinku hrozí konflikt zájmu, klienta na tuto možnost upozorním a budeme hledat společné řešení této situace. Na první místě respektuji zájmy klienta.
 • Kdykoliv budu používat jména svých klientů z důvodů referencí, vyžádám si k tomu jejich písemný souhlas.

 

 • Respektuji ostatní profesní kolegy – dbám jejich ochranných známek, duševního vlastnictví a ostatních práv, které se k této oblasti vztahují.